Faktu супозитории

580.00 ден

Краток опис на производот:

Faktu се употребува за третман на хемороиди, осо­бе­но кога се придружени со симптоми на воспаление и кр­варење, анални фисури, анални рагади, анален ја­деж (анален пруритис) и анален егзем кој е пре­диз­ви­кан од аноректални состојби, третман на рани после про­ктолошки операции.

SKU: 8606102233081

Детален опис на производот:

ШТО Е Faktu?

ФАКТУ се употребува за третман на хемороиди, осо­бе­но кога се придружени со симптоми на воспаление и кр­варење, анални фисури, анални рагади, анален ја­деж (анален пруритис) и анален егзем кој е пре­диз­ви­кан од аноректални состојби, третман на рани после про­ктолошки операции.

Претставува комбинација на две активни компоненти:
цинхокаин хлорид кој брзо и ефикасно го отстранува јадежот и болката и поликрезулен кој го намалува крварењето, го сти­му­ли­ра заздравувањето
и реепителизацијата на тки­во­то, спречува настанок на инфекција и воспаление. Ис­то така го спречува и навлажнувањето што претста­ву­ва чест пропратен симптом кај хемороидите.

КАДЕ ДА ГО НАЈДЕТЕ ФАКТУ?
ФАКТУ може да го најдете во Вашата аптека во 2 фор­ми: ФАКТУ маст и ФАКТУ супозитории (чепчиња)

КАКО ДА ГО УПОТРЕБУВАТЕ ФАКТУ?
Супозиториите (чепчињата) се употребуваат за третман на внатрешни хемороиди, додека маста може да се упо­тре­бува и кај внатрешни и кај надворешни хемороиди.

ФАКТУ супозитории:
Се става една супозиторија во ректумот 2 до 3 пати дне­в­но, после дефекација.