Витамини за мозок и концентрација

За подршка на мозокот и стимулирање на мозочната активност за подобро помнење и концентрација потребни се одредени витамини за мозок формулирани во готови фармацевтски форми како апчиња за концентрација и помнење.